රන්සුර..: කන්ටැක්ට් මී

~~~~~~~එක් පෙති මලක් විය නුබ මගෙ අත් දෙකට, නෙලා නොගත්තේ මගෙ බෝසත් කමට ~~~~~~~~
Subscribe Twitter

කන්ටැක්ට් මී

SUPUN
මට ලියන්න, මොනව හරි කියන්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා, මඩ, ඕන එකක් පිලිගන්නව. ඉතින් ඔබට මොනව හරි මට පවසන්න තියනවනම් මාව කන්ටැක්ට් කරන්නකො..

මේල්   (Mail)                supunran06@gmail.com
                                           supunrandeni@yahoo.comයාහූ   (Yahoo)                   supunrandeni

~~ඉතිරි ටිකත් කියවන්න..

දැන්වීම්....

AD DESCRIPTION
AD DESCRIPTION
AD DESCRIPTION
AD DESCRIPTION