රන්සුර..: 2010.11

~~~~~~~එක් පෙති මලක් විය නුබ මගෙ අත් දෙකට, නෙලා නොගත්තේ මගෙ බෝසත් කමට ~~~~~~~~
Subscribe Twitter

Tuesday, November 16, 2010

ඔබ

මා අද තනියම,
ඔබ එනතුරු මග,
බලමින් නිදි නැත ,
හද ගොලු වී ඇත

~~ඉතිරි ටිකත් කියවන්න..

දැන්වීම්....

AD DESCRIPTION
AD DESCRIPTION
AD DESCRIPTION
AD DESCRIPTION