අලුත්ම විස්තරේ.... |රන්සුර..

~~~~~~~එක් පෙති මලක් විය නුබ මගෙ අත් දෙකට, නෙලා නොගත්තේ මගෙ බෝසත් කමට ~~~~~~~~
Subscribe Twitter

Thursday, April 15, 2010

අලුත්ම විස්තරේ....

අද 15 වෙනිදත් උනා, අවුරුද්දත් පහු වෙලා, ඒ කාලෙ මතක් නොකර බෑහ. අවුරුද්ද කියන්නේ හෑමෝටම වෑදගත් දවසක් නොවෑ.... ඒක නිසා මම හිතුවා පොඩ්ඩක් අවුරුද්ද ගෑන පොඩ්ඩක් කියලම පටන් ගන්න.

මුලින්ම හෑමෝටම සුබම සුබ නව වසරක් වෙවා!!1 ප්‍රතිචාරයක් දාලම යමුකො..:

ඔයාලගේ අදහස් තමයි මට වටින්නේ....

:a   :b   :c   :d   :e   :f   :g   :h   :i   :j   :k   :l   :m   :n   :o   :p   :q   :r   :s   :t

දැන්වීම්....

AD DESCRIPTION
AD DESCRIPTION
AD DESCRIPTION
AD DESCRIPTION